Presentatievormen toestand en trend meetnet

Naast Trendanalist hebben we verschillende verwerkingsmethoden ontwikkeld voor het presenteren van toestand- en trendanalyses van waterkwaliteitsgegevens van een meetnet. In onderstaande presenteren we een ruimtelijke weergave met kaart-iconen voor toestand en trend van ondiep en diep voor de meetlocaties en daaropvolgend nog vier afzonderlijke presentatievormen van toestand en trend.

De vier presentatievormen voor toestand en trend zijn: de toestandboxplot (linksboven), het overschrijdingsdiagram (rechtsboven), het trendsoortdiagram (linksonder) en de trendboxplot (rechtsonder). Er worden hier 11 verschillende gebiedstypen onderscheiden, met als indelingsfactoren landgebruik, grondsoort en hydrologische situatie (infiltratie, kwel of intermediair). Achter elke gebiedstypecode is het aantal meetpunten vermeld.

Toestandboxplot – geeft per gebiedstype de boxplot van de meetwaarden over een bepaalde periode. Om de toestand te kunnen beoordelen is tevens per gebiedstype de grenswaarde weergegeven (160 mg/l, rode lijn).

Overschrijdingsdiagram – toont per gebiedstype het percentage meetpunten waar in die periode één of meer grenswaardeoverschrijdingen optreden.

Trendsoortdiagram – toont per gebiedstype de relatieve verdeling van de drie trendsoorten, namelijk Stijging (rood), Geen trend (geel) en Daling (groen), in de vorm van een gestapeld staafdiagram. De relatieve verdeling is berekend door per trendsoort het aantal meetpunten met die soort te delen door het aantal bij de trendanalyse beschouwde meetpunten.

Trendboxplot – toont per gebiedstype de boxplot van de geschatte trends van de meetreeksen, ongeacht of deze statistisch significant zijn of niet. De trendgrootte is hier relatief uitgedrukt ten opzichte van de mediaan van de betreffende meetreeks.

Zie ook Stroomlijnen van uw meetnet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *