Stroomlijnen van uw meetnet

Een meetnet kan een krachtig en efficiënt instrument zijn bij het ondersteunen van de taken van een organisatie. Bij ons advieswerk hebben we veel ervaring opgedaan met allerlei deelaspecten van het meetnet, zoals ontwerpen en inrichten (wat, waar, wanneer en hoe meten), opstellen en beoordelen van meetprocedures, valideren en zonodig corrigeren van meetdata, verwerken van meetdata tot gewenste informatie en het rapporteren daarvan. Daarbij stellen we vast dat de meetnetpotentie vaak niet ten volle beschikbaar is of niet volledig benut wordt.

Het meetdoel van een meetnet is doorgaans het in beeld brengen van toestand en trend van variabelen. De meeste meetnetten zijn enkele decennia geleden ingericht en daarna in sommige gevallen geleidelijk organisch uitgebreid. Zelden is er sprake van een gestroomlijnd meetsysteem dat zo efficiënt mogelijk op de gewenste momenten de gewenste informatie kan leveren.

In het ideale geval is de inrichting van het meetnet (van het wat, waar, wanneer en hoe meten) afgeleid door terug te redeneren vanaf de informatie die het moet leveren. Alleen dan is er garantie dat die informatie (inclusief de daarbij gewenste betrouwbaarheid) kan worden geleverd. Dit vereist kennis van steekproeftheorie, beschrijvende en toetsende statistiek en statistische optimalisatie. Veelal is echter een meetnet ingericht op basis van subjectieve en specifieke keuzes, waardoor kengetallen van variabelen niet meer zuiver zijn en de betrouwbaarheid van schattingen niet meer bepaald kunnen worden.

In het onderstaande vindt u onze volledige notitie ‘Stroomlijnen van uw meetnet’ met daarin ook presentatievormen voor toestand- en trendoordelen:

Stroomlijnen van uw meetnet