Oude projecten

Ontwikkeling TRG

Voor het uitvoeren van tijdreeksanalyse is destijds voor waterleidingbedrijf PWN het software-programma TRG ontwikkeld. Het programma is ontwikkeld in Matlab en is in ontwikkeling sinds 1995. Met het programma kunnen a.h.v. tijd- of meetreeksen complexe processen geanalyseerd en gemodelleerd worden. In het programma is de Box-Jenkins methodiek geïmplementeerd. Het programma wordt vooral toegepast op grondwaterstanden, waterstanden en verkeersgegevens. Enkele jaren geleden is het programma uitgebreid met de mogelijkheid om tijdreeksen van een groot meetnet te modelleren en te analyseren.

TRG is een toolbox en dusdanig transparant gemaakt dat de modelleur wordt behoed voor de mogelijke ‘valkuilen’ en ‘gekke resultaten’.

Lees verder

LRK-WST

Dieptemetingen voor de Nederlandse kust zijn van groot belang om veranderingen van de kustligging en de ontwikkelingen van de morfologie van de zeebodem in beeld te brengen.

In 2005-2006 is samen met Periplus een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de verschillen tussen het nieuwe LRK- en het oude WST-meetsysteem, ‘Gevolgen en omvang van verschillen LRK en waterstandgecorrigeerde dieptemetingen’. Periplus heeft daarbij de hydrografische aspecten geanalyseerd en ons onderdeel was de statistische beschrijving van de LRK-WST diepteverschillen. Het onderzoek had betrekking op dieptemetingen tegelijkertijd uitgevoerd door het LRK- en het WST-meetsysteem op één vaartuig. Een vergelijkbaar onderzoek was in 2001 uitgevoerd. Een squatmodel is toen toegepast voor het beschrijven van de LRK-WST diepteverschillen.

Lees verder

Vak3

Voor RIKZ hebben wij een meetnetoptimalisatie voor het uitvoeren van vaklodingen van tien regio’s uitgevoerd. Van vak3 in de Westerschelde zijn enkele fraaie grafische presentaties gegeven. Het belangrijkste doel van de studie is de optimalisatie van de meetfrequentie van de lodingen/dieptemetingen in de tijd en in de ruimte.

Lees verder

Cl-metingen bij Hoek van Holland

Voor RIZA-WST zijn de gemeten chlorideconcentraties bij Lekhaven en bij Hoek van Holland gemodelleerd. De zoutindringing bij hoogwater is zichtbaar gemaakt. De rapportage en de software is vrijgegeven en kan opgevraagd worden.

Lees verder

Hydron (WMN)

Ook voor het waterleidingbedrijf Hydron in Utrecht is een optimalisatiestudie uitgevoerd. Op basis van correlatie-analyse is een eerste indruk verkregen van welke meetlocaties gemakkelijk uit andere te voorspellen zijn.

Lees verder

LODLAB

Voor RIKZ hebben we een gebruiksvriendelijk programma ontwikkeld voor het smoothen van dieptemetingen/lodingen. In het programma is een ‘penalized least squares’-methode geïmplementeerd en met dit smoothing algoritme kunnen ruis en uitbijters eenvoudig en effectief uit een meetreeks verwijderd worden. Het programma automatiseert de verwerking van de dieptemetingen langs de Nederlandse kust.

Lees verder

Squat Westergat

Voor Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied is na het vaartuig de Markermeer de squat van de Westergat gemodelleerd. De squat is de inzinking van een schip door de snelheid van het schip. De squat is een belangrijke foutenbron bij dieptemetingen. Vanwege de sanering van de vervuilde bodem in het Keteldiep is het van belang dat dieptes zo goed mogelijk bepaald worden.

Lees verder

Kustlijnligging en zandsuppleties

Voor RIKZ hebben we onderzoek verricht naar het halveren van de meetfrequentie voor het bewaken van de Nederlandse kustlijn. Als de kustlijn te veel achteruitgaat worden er zandsuppleties uitgevoerd.

Lees verder

Squat

Door RIKZ en RWS zijn bij Terschelling dieptemetingen door verschillende boten en meetsystemen uitgevoerd. De vraag is nu wat zijn de verschillen in vergelijkbare dieptemetingen en waardoor ontstaan deze. Aansluitend is voor de Meetkundige Dienst een eerste onderzoek uitgevoerd naar de squat. Op de eerste Matlab Usersconferentie in Amsterdam is over bovenstaande een lezing gegeven met als titel Analysis accuracy depth measurements in the Northsea.

Lees verder

Neuraal Netwerk

Bij het bedrijf BION OVERIJSSEL is een Neuraal Netwerk toegepast voor het voorspellen van de reinigingstijd van verontreinigde grond.

Lees verder

Correlatie-onderzoek

Voor het RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee) is een correlatie-onderzoek uitgevoerd van het Chemisch Meetnet met het oog op een optimalisatie van het meetnet.

Lees verder