Recente projecten

Oplossingen en software van AMO-Icastat

In het onderstaande zijn voorbeelden gegeven van opdrachten die we recent hebben uitgevoerd:

    • Kenmerken meetfout bij automatisch meten grondwaterstand door Provincie Overijssel (oktober 2018)
    • Toestand en trends grondwaterkwaliteit Provincie Fryslân (juni 2018)
    • Trendanalyse dataset Brede Screening Maasstroomgebied (mei 2018)
    • Imputeren debietreeksen Waterschap De Dommel (november 2017)
    • Evaluatie reallocatie Mander met tijdreeksanalyse (oktober 2017)
    • Reconstrueren en modelleren storingsontwikkelingen waterleidingen Evides en Brabant Water (juni 2017 en juli 2017)
    • Aanleveren trendanalyseresultaten voor presentaties op de website van waterschap Zuiderzeeland (november 2016)
    • Waterverkoop en niet-afgerekend water in voorzieningsgebied Oasen in 2014 (november 2016).
    • Verlagingsbeelden zeven Overijsselse drinkwaterwinningen, gereconstrueerd met tijdreeksmodellering grondwaterstand (sept. 2016, provincie Overijssel)
    • Inventarisatie nulpuntsdrift waterdruksensoren Waterschap De Dommel (juli 2016)
    • Ontwikkeling Litter Analyst versie 3 (februari 2016, RWS, OSPAR), applicatie voor het uitvoeren van trendanalyses op strandafval langs Europese stranden
    • Hoe een nulpuntsdrift in niveaumetingen van waterdruksensoren te detecteren (november 2015, waterschap De Dommel)
    • Het uitvoeren van vrachtberekeningen waterkwaliteitparameters meetpunten oppervlaktewater en effluenten rwzi’s (sept. 2015 waterschap Aa en Maas).
    • Afleiden verlagingsbeelden zeven Overijsselse drinkwaterwinningen met tijdreeksanalyse grondwaterstandreeksen (sept. 2015, Provincie Overijssel).
    • Datavalidatie van oppervlaktewatermeetreeksen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) met Delft-FEWS (vanaf maart 2015 …)
    • Verkenning clusteren waterlichamen KRW-meetnet Rijn-Oost (juni 2015, 6 waterschappen Rijn-Oost)
    • Prognose drinkwatervraag t/m 2030 in voorzieningsgebied Brabant Water (juni 2015, Brabant Water)
    • Ontwikkeling van de applicatie Litter Analyst versie 2 (april 2015, RWS)
    • Beoordeling grondwatermeetreeksen voor ijken en valideren van grondwatermodellen (februari 2015, Vitens  en provincie Overijssel, in samenwerking met Witteveen & Bos)
    • Naar betrouwbare en bruikbare bodemparameters Overijsselse drinkwaterwinningen (december 2014, provincie Overijssel)
    • Definitiestudie verlagingsbeelden Overijsselse drinkwaterwinningen (december 2014, provincie Overijssel)
    • Evaluation and fine-tuning of a procedure for statistical analysis of beach litter data (oktober 2014, RWS). Zie ook onze webpagina van de applicatie  Litter Analyst of bekijk User manual Litter Analyst
    • Waterverkoop en niet-afgerekend water in voorzieningsgebied Oasen in 2012 (oktober 2014).  Zie ook website Oasen ‘Drinkwaterverkoop- en distributieverliescijfers van Oasen tussen 1998 en 2009’. (2011)
    • Trendanalyse oppervlaktewaterkwaliteit waterschap Rivierenland periode 2008 t/m 2013 (april 2014)
    • Definitiestudie achtergrondverlaging in de provincie Overijssel (maart 2014). Statistische analyses van grondwaterstandsreeksen voor het verkrijgen van een ruimtelijk beeld van de achtergrondverlaging.
    • Invloed meetinterval op trenddetectiekans waterkwaliteit Maas bij Eijsden (maart 2014, RWS). Optimalisatie meetfrequentie chemische oppervlaktewaterkwaliteit.
    • Ruimtelijke verdeling GHG Hellendoorn (november 2013, gemeente Hellendoorn/ HW Grobbe)
    • Trendanalyse oppervlaktewaterkwaliteit waterschap Rivierenland (mei 2013), zie ook Watersysteemanalyses 2013
    • Imputeren van ontbrekende waarden in RIWA-base (2013). Toepassing van verschillende methoden, waaronder Random Forest
    • Evaluatie reallocatie grondwaterwinning Mander 2012 (juni 2013, Witteveen & Bos)
    • Integrale rapportage bodem- en grondwaterkwaliteit Drenthe (2013, provincie Drenthe, in samenwerking met Alterra)
    • Aanpassing Lozingseis-assistent (standalone Matlab programma van 2005) voor huidige Windows OR’s (2012, RWS)
    • Evaluatie Meetprogramma Hoogwater Lobith en Eijsden (2012, RWS)
    • Verbetering vrachtschattingen IJsselmeer en Noordelijk Deltabekken (2012, RWS/Deltares)
    • Enkele adviezen over schatten van het percentage objecten met fout vermelde eigenschappen in een database (augustus 2011, RWS Data-ICT-Dienst)
    • Prognose drinkwatervraag t/m 2025 in voorzieningsgebied Brabant Water (juli 2011)
    • Trendanalyse meetnetten Hoogheemraadschap van Rijnland (mei 2011, zie ook website Rijnland onder ‘Natuur en milieu’ en op de trendkaartpagina actueel waterkwaliteit )
    • Waterverkoop en distributieverlies Oasen, zie ook website Oasen ‘Drinkwaterverkoop- en distributieverliescijfers van Oasen tussen 1998 en 2009’. (2011)
    • Storingsanalyse leidingklassen Brabant Water 2006 t/m 2009 (januari 2011)
    • Is de oppervlaktewaterkwaliteit van waterschap Rijn en IJssel
     recent verslechterd?
    • Nauwkeurigheid jaarvrachtschattingen opgeloste stoffen (2010, RWS/Deltares)
    • Ontwikkeling van het programma Data2Excel. Data2Excel leest waterkwaliteitsgegevens in uit een database, voert normtoetsing en trendanalyses uit en presenteert de resultaten in tabbladen van Excel (Vitens).
    • Statistische reconstructie invloed grondwaterwinning Nij Beets op grondwaterstanden (2010, Vitens, tijdreeksanalyse)
    • Historische en toekomstige ontwikkelingen chloridebelasting in het traject Lobith tot Andijk (2010, RIWA rijnwaterbedrijven, tijdreeksanalyse)
    • Risicoraming innamestops waterproductiebedrijf Heel (2010, WML)
    • Statistische analyse waterkwaliteit Dwarsdiep (2009, Waterschap Noorderzijlvest)
    • Reconstructie invloed grondwaterwinning Losser op grondwaterstanden met tijdreeksanalyse (2008, Vitens, tijdreeksanalyse)
    • Statistische analyse waterkwaliteit in het beheersgebied van waterschap Rijn en IJssel (2008, trendanalyse)
    • Ramen waterverkoop Vitens voorzieningsgebieden Utrecht, Flevoland, Friesland, Overijssel en Gelderland (2009)
    • Reconstructie invloed grondwaterwinning Hammerflier op grondwaterstanden met tijdreeksanalyse (2008, Vitens)
    • Statistische vergelijking gegevens meetlocaties Grensmaas (2007, RWS)
    • Reconstructie effect van stopzetten waterwinning Brucht op grondwaterstanden met tijdreeksanalyse (2007, Vitens)
    • Kwaliteitscontrole grondwaterstandsreeksen Mander (2007, Vitens)
    • Toetsing chemische toestand oppervlaktewateren beheersgebied Waterschap De Dommel (2007)
    • Ramen waterverkoop en distributieverlies Oasen (2007)
    • Reconstructie invloed grondwaterwinning ‘t Klooster op grondwaterstanden met tijdreeksanalyse (2007, Waterschap Rijn en IJssel)
    • Opschonen database Waterschap De Dommel (2007)
    • Tijdreeksanalyse naar effecten verruiming Westerschelde (2006, RWS)
    • Statistische validatie ecotopenkaarten van de Westerschelde (2006, RWS)
    • Evaluatie hydrologische effecten stopzetten grondwaterwinning PWN in Zuid-Kennemerland (2006, PWN)
    • Schets van de nieuwe grondwatersituatie in het westelijk duingebied van Zuid-Kennemerland (2004, PWN)

Softwarepakketten grondwatermeetnet Zuid-Kennemerland

Voor de analyse van de grondwaterstanden van Zuid-Kennemerland zijn twee onderzoeken uitgevoerd, waarbij twee softwarepakketten zijn ontwikkeld:

 • MeetnetZKL, voor de grafische presentatie van de resultaten van het onderzoek ‘Schets van de nieuwe grondwatersituatie in het westelijk duingebied van Zuid-Kennemerland’.
 • ZKL2, om de 535 grondwaterstandsreeksen te modelleren in het kader van het onderzoek ‘Evaluatie hydrologische effecten stopzetten grondwaterwinning PWN in Zuid-Kennemerland’.

Binnen MeetnetZKL en ZKL2 wordt het tijdreeksprogramma Tijdreeksanalist (TRG) aangeroepen voor het analyseren van de grondwaterstanden.

Nog enkele onderzoeken uitgevoerd met Tijdreeksanalist

 • Historische en toekomstige ontwikkelingen chloridebelasting in het traject Lobith tot Andijk (RIWA rijnwaterbedrijven). In hoofdstuk 5 geven we de verwachtingen chloridebelasting voor de komende 25 jaar bij verschillende scenario’s
 • ‘Schets van de nieuwe grondwatersituatie in het westelijk duingebied van Zuid-Kennemerland’, voor PWN (Waterleidingbedrijf Noord-Holland)
 • ‘Evaluatie hydrologische effecten stopzetten grondwaterwinning PWN in Zuid-Kennemerland’, voor PWN en provincie Noord-Holland
 • ‘Ontwikkeling van een verklaringsmodel voor files op het traject Almere-Diemen’, voor AVV (Adviesdienst Verkeer en Vervoer)
 • ‘Tijdreeksanalyse toegepast op verkeersgegevens van de A27’, voor AVV